Realizované projekty

Združenie sa s radosťou môže pochváliť úspešnými projektami.
Radi prijmeme návrhy na ďalšie projekty. I Vy môžte patriť medzi našich spokojných klientov.

Allianz Business Services

Spolupráca pri konfigurácii a projektovaní virtuálnej univerzity pre zamestnancov v cieľových krajinách spoločnosti. Vedomostná podpora zamestnancov v oblasti MS Office.

Únia materských centier

Spolupráca pri prieskume medzi čitateľmi časopisu „Materské centrá“
Prevádzka Portálu vzdelávani a spolupráce ÚMC pre všetky organizačné jednotky

Slovenské elektrárne

Technická podpora Slovenských Elektrární
Vzdelávací projekt pre technikov a administrátorov TPSE pri migrácii na nové verzie SW formou vzdelávacieho portálu, intenzívneho on-line vzdelávania a prevádzkou vedomostného portálu.

Slovenský živnostenský zväz

Podpora pri kooperácii členov výkonných orgánov zväzy na báze web collaboration portal.

Deti humanity

Podpora pri tvorbe publikácií

vzdelavanie-zdravotnikov.sk

Podpora pri digitalizácii obsahu, riadenie vzdelávacích programov a prevádzka vzdelávacieho portálu dištančného vzdelávania vrátane testovacieho modulu pre získavanie kreditov podľa zákona o vzdelávaní zdravotníkov.

Komunitný portál všeobecných lekárov

Podpora komunikácie a spolupráce odbornej komunity všeobecných lekárov Bartislavskej sekcie SSVPL SLS

edu.vzdelavanieanesteziologov.sk

Zabezpečenie služieb elektronického dištančného vzdelávania Riešenie život ohrozujúcich anestéziologických a intenzivistických komplikácií Dodávka riešenia vzdelávacieho portálu, podpora a spolupráca pri tvorbe digitálneho vzdelávacieho obsahu, prevádzka LMS systému a podpora používateľov vrátene komunitného manažmentu. ITMS: 26120230026

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Aktivita 1.2 Vypracovanie lokálneho obsahu pre žiakov ŽS a SŠ

Členovia združenia VIRTA sa stali základom realizačného tímu Aktivity 1.2, ktorá rieši koncepcie, procesy a realizáciu tvorby pôvodných digitálnych vzdelávacích objektov. Vytvorili a sprevádzkovali sme kolaboračný environment, kde spolupracujú komunity autorov, odborných garantov, metodikov, jazykových korektorov a grafikov v reálnom čase. Vďaka tomu je možné dodržať ambiciózne plány projektu a udržať kvalitu obsahu na veľmi vysokej úrovni.
www.digitalnevzdelavanie.sk

Otvorený portál pre doučovanie

Projekt podpory pre učiteľov, žiakov a rodičov v doučovaní bez obmedzení, bez bariér a úplne slobodne.

Aj Ty v IT

Vzdelávací portál a podpora komunít dievčat smerujúcich do IT priemyslu.

Dátové centrum miest a obcí

Virtuálne tréningové prostredie aplikácie DCOM, v ktorom môžu pracovníci miest a obcí trénovať prácu v systéme bez nutnosti prevádzky vzdelávacieho klonu infraštruktúry a cvičného obsahu. Pripravujeme aj časť pre občana.

Onboarding vzdelávanie IS pre Tatrabanku

Pri nástupe a zaškolovaní sa noví zamestnanci banky stretnú s našim riešením pre expozičnú časť výučby interného bankového systému. Toto riešenie sme pripravili tak, aby sme odbremenili lektorov od rutinných činností a umožnili im venovať sa osobnej práci so začínajúcimi pracovníkmi. Zároveň má systém nesmierne dôležitú úlohu pri eliminovaní rozdielov v rýchlosti a spôsobe učenia sa jednotlivých frekventantov. Vlastné tempo a možnosť zvoliť si svoj spôsob učenia prináša komfort a zvyšuje efektivitu tejto časti prípravy.

AMOS by Allianz

Globálny projekt vzdelávania a vedomostnej podpory pre pracovníkov spoločnosti AMOS pre používanie a riadenie nástroja SERVIO, určeného pre správu tiketov IT podpory. Elearning pre jednotlivé role majú svoje sady návodov a vzdelávacích modulov.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského

Podpora dištančného vzdelávania na úrovni metodickej a na úrovni technického zabezpečenia. Zabezpečujeme registráciu, podporu používateľov, priebeh online testovania a export známkovania povinne voliteľného predmetu.

Zdravotnícka univerzita

Podpora dištančného vzdelávania na úrovni metodickej a na úrovni technického zabezpečenia. Zabezpečujeme registráciu, podporu používateľov, priebeh online testovania a export známkovania povinne voliteľného predmetu

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Podpora dištančného vzdelávania na úrovni metodickej a na úrovni technického zabezpečenia. Zabezpečujeme registráciu, podporu používateľov, priebeh online testovania a export známkovania povinne voliteľného predmetu

Stredná zdravotnícka škola

Podpora dištančného vzdelávania na úrovni metodickej a na úrovni technického zabezpečenia. Zabezpečujeme registráciu, podporu používateľov, podporu vyučujúcich a priebeh vzdelávania.

Inkubátor talentov

Projekt pre podporu komunít kandidátov, ktorí nemohli nastúpiť na pracovné miesta pre krízovú situáciu alebo zmenu v stratégii organizácie. Rovnako projekt pomáha komunitám zamestnancov a dodávateľov, ktorým sú dočasne prepustený, alebo sú v móde čakania na zákazku alebo zmenu v prevádzkovej situácii zamestnávajúcej organizácie.

VIRTA Coach

Podpora procesu osobného a odborného rozvoja na úrovni zvládnutia celého procesu, komunikácie a vykazovania činností ale aj podpory distribúcie vzdelávacích aktivít a online spojenia medzi mentorom a mentorovaným.

Váš projekt

Napíšte nám a ďalší projekt môžeme zrealizovať práve pre Vás