Stanovy združenia

Združenie komunitného vzdelávania VIRTA

Stanovy

I.

Základné ustanovenia

Názov združenia je „Združenie komunitného vzdelávania VIRTA“, skrátene VIRTA o.z. (ďalej len „združenie“) .

Združenie je nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú realizovať ciele a zámery združenia uvedené v bode II.

Sídlom združenia je ulica Vodárenská č.5, 040 04 Košice.

Pôsobnosť združenia je vymedzená Stanovami združenia a Programovým vyhlásením združenia.

II.

Ciele

Cieľom združenia voči verejnosti je podporovať vzdelávanie komunít prostredníctvom internetu, podpora využívania sociálnych sietí pri vzdelávaní členov komunít s cieľom zvýšiť ich kvalitu života a podporiť spoločenskú inklúziu osôb alebo komunít s akoukoľvek formou diskriminácie.

Cieľom združenia voči svojim členom je naplniť potreby a zámery členov v oblasti rozvoja odbornosti a metodiky dištančného vzdelávania komunít, metodológie využitia internetu pri podpore sociálnej inklúzie osôb s rôznymi formami obmedzenia uplatnenia v spoločnosti.

Združenie bude rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou, a to najmä prevádzkovaním otvoreného portálu na voľné vzdelávanie komunít.

III.

Členstvo v združení

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov. Členstvo v združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo, odporúčania minimálne dvoch členov združenia, rozhodnutia Predsedníctva a potvrdenia rozhodnutia Predsedníctva Valným zhromaždením

Členstvo zaniká:

–  písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia,

–  vylúčením člena,

–  úmrtím člena,

–  zánikom združenia.

O vylúčení člena rozhoduje Predsedníctvo. Ak Valné zhromaždenie nepotvrdí rozhodnutie rady o vylúčení člena, členstvo v združení sa obnoví dňom rozhodnutia zhromaždenia.

IV.

Práva a povinnosti členov

Členovia majú právo:

 • zúčastňovať sa na činnosti združenia
 • zúčastňovať sa na valnom zhromaždení,
 • voliť do organov združenia,
 • byť volený do orgánov združenia
 • podieľať sa na jeho činnosti
 • byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia
 • využívať majetok združenía v súlade s jeho stanovami
 • požadovať informácie o činnosti a hospodárení združenia
 • podávať návrhy na kandidátov do volených orgánov združenia
 • zúčastňovať sa na činostiach a aktivitách združenia
 • v prípade potreby požiadať združenie o pomoc
 • využívať všetky výhody, ktoré členstvo v združení poskytuje

Členovia sú povinní:

 • poznať a dodržiavať stanovy združenia,
 • riadne si plniť povinnosti člena združenia
 • plniť uznesenia orgánov združenia
 • nahlásiť zmeny osobných údajov
 • na pôde združenia nevyvíjať politickú činosť

V.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie
 2. Predsedníctvo
 3. Štatutár
 4. Revízna komisia
1.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, tvoria ho všetci členovia združenia. Členovia Valného zhromaždenia majú právo zúčastniť sa na rokovaniach Valného zhromaždenia a hlasovať o rozhodnutiach nim prijatých. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne polovica jeho členov. Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou

prítomných členov. Valné zhromaždenie zvoláva minimálne raz ročne. Predsedníctvo združenia písomnou pozvánkou zaslanou všetkým členom združenia aspoň 7 dní vopred.

Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patri:

–  prijímať a meniť stanovy združenia

–  voliť a odvolávať členov Predsedníctva

–  schvaľovať rozpočet a účtovnú uzávierku združenia

–  rozhodovať o záležitostiach strategického významu

–  prijíma ročnú správu o činnosti združenia, rozpočet a správu o hospodárení združenia

–  rozhodovať o splynutí, rozdelení alebo dobrovoľnom rozpustení združenia

–  potvrdzovať rozhodnutie predsedníctva o vzniku členstva

–  rozhodovať o iných záležitostiach, o ktorých si to Valné zhromaždenie vyžiadalo

2.

Predsedníctvo je riadiacim orgánom združenia, tvoria ho 3 členovia volení Valným zhromaždením na obdobie 1 roku. Predsedníctvo vedie predseda, ktorý zastupuje združenie navonok ako štatutár. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva. Predseda je povinný zvolať zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek člena predstavenstva, alebo revíznej komisie, do troch dní. Predseda je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva na návrh ktoréhokoľvek radového člena združenia do 21 kalendárnych dní. Predseda je povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie na návrh členov predstavenstva do 21 kalendárnych dní. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, minimálne však 1 krát za mesiac. Predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Rozhodnutia Predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak za hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Do pôsobností Predsedníctva patrí:

–  riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia

–  voliť spomedzi členov Predsedníctva predsedu a podpredsedu, ktorí zastupujú združenie navonok

–  rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia

–  rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia

–  rozhodovať o prijatí nových členov

–  pripravovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia, ktorú predkladá na schválenie Valnému  zhromaždeniu

–  ustanovovať likvidátora pri zániku združenia

–  rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci Valného zhromaždenia alebo ktoré si Valné zhromaždenie vyhradilo

3.

Štatutárnym orgánom občianskeho združenia je predseda, ktorý ho zastupuje navonok. Štatutár sa riadi rozhodnutiami predsedníctva a zodpovedá sa valnému zhromaždeniu. Štatutár podpisuje a potvrdzuje zmluvy, potvrdzuje dokumenty vo vzťahu k štátnym a európskym úradom. Preukazuje sa plnomocenstvom potvrdeným členom predstavenstva. Štatutár narába s aktívami – finančnými prostriedkami a majetkom združenia výhradne podľa rozhodnutia predsedníctva. Štatutár môže splnomocniť vykonávať funkciu štatutára občianskeho združenia ďalších členov združenia, na základe svojho návrhu a po získaní nadpolovičného počtu hlasov pri hlasovaní Valného zhromaždenia o tomto návrhu splnomocnenia.

4.

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ho 2 členovia volení Valným zhromaždením. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve združenia. Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu.

Do pôsobnosti Revíznej komisie patri:

–  dozerať nad dodržiavaním stanov združenia, rozhodnutí orgánov združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov

–  dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, stanovami a všeobecne záväznými predpismi

–  posudzovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia vypracovanú Predsedníctvom pred tým, ako ju prijme Valne zhromaždenie

VI.

Hospodárenie združenia

Združenie hospodári so svojim majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade s všeobecne záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s nim sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole Revíznej komisie.

Majetok združenia tvoria :

–  členské príspevky

–  dotácie, granty, dary

–  iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi

–  okrem hospodárskej činnosti môže združenie vykonávať aj podnikateľskú činnosť, a to výhradne za účelom získania prostredkov na svoju prevádzku, činnosť a naplnenie svojich cieľov. Predmet podnikateľskej činnosti schvaľuje predsedníctvo združenia na základe rozhodnutia valného zhromaždenia a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Zisk z podnikateľskej činnosti nesmie byť rozdelený medzi členov združenia a musí byť použitý výhradne na prevádzku alebo ciele združenia. Nadobudnutý majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľov združenia, pripadne na iné aktivity v súlade so stanovami.

VII.

Riešenie sporov

Spory sa riešia rokovaním za účasti členov predstavenstva. Ak rokovania nepovedú k vyriešeniu sporov, predstavenstvo ich predloží na riešenie valnému zhromaždeniu.

VIII.

Zánik združenia

Združenie zaniká:

–  rozdelením

–  splynutím

–  dobrovoľným rozpustením

O zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.

V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia.

Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dni Ministerstvu vnútra.

IX.

Záverečné ustanovenia

Návrh stanov bol prerokovaný a schválený prípravným výborom na zasadnutí dňa 6.6.2010.

Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

 

Stanovy boli doplnené v hlave V Orgány združenia, v odseku 3, Štatutárny orgán o možnosť splnomocniť ďalších členov združenia na výkon funkcie štatutára. Doplnenie bolo navrhnuté na zasadnutí dňa 27.7.2010 a schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov.

 

 

 

 

Za prípravný výbor:

 

 

 

Ing. Viera Matejová, Vodárenská 5, 040 04 Košice

splnomocnená konať v mene prípraveného výboru a Občianskeho združenia

 

 

 

Andrej Stančík, Bullova 7, 841 01 Bratislava

 

 

 

Nikol Mandíková, Martinčekova 5, 821 09 Bratislava